Voorwaarden

1.   DEFINITIES:

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ADS International de gebruiker van de algemene voorwaarden;

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s) ten behoeve van wie door of vanwege ADS International producten worden geleverd -en/of diensten worden verricht.

 

2.   TOEPASSELIJKHEID:

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van ADS International, alsmede op de tussen ADS International en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of verblijfplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen, en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2.2 Andere afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door ADS International zijn aanvaard voor een specifiek geval.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen ADS International en wederpartij zijn overeengekomen.

2.4 Indien het contract tussen ADS International en wederpartij tot stand is gekomen door bemiddeling van een tussenpersoon en de door deze tussenpersoon afgegeven (voorlopige) bevestiging afwijkt van ADS International gebruikte orderbevestiging wordt het contract tussen ADS International en wederpartij beheerst door de bepalingen vervat in ADS International orderbevestiging met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

 

3.   AANBIEDINGEN:

3.1 Alle door of namens ADS International gedane mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alhoewel ADS International de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen ADS International en de wederpartij kan (gaan) de wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.3 Opdrachten en orders zijn voor ADS International eerst bindend wanneer zij door ADS International zijn aanvaard.

 

4.   AANVAARDING

4.1 Een overeenkomst komt tot stand tussen ADS International en de wederpartij indien de wederpartij een aanbieding van ADS International per e-mail of per fax of anderszins schriftelijk accepteert.

 

5.   PRIJS

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen. De wederpartij is de prijs verschuldigd die ADS International in enige schriftelijke aanbieding of anderzinds het laatst aan de wederpartij heeft meegedeeld.

5.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de orderkosten zijnde de administratie en verzendkosten, welke kosten de wederpartij aan ADS International is verschuldigd.

    

6.   PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 ADS International is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.

 

7.   AFLEVERING

7.1 De door ADS International (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens ADS International, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ADS International.

7.2 ADS International behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. De wederpartij draagt het risico van de zaken vanaf het moment van verzending vanaf de fabriek (af fabriek).

7.3 Indien de wederpartij haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door ADS International niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is ADS International gerechtigd, om binnen acht dagen nadat wederpartij daartoe door ADS International in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van ADS International om van de wederpartij vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de wederpartij veroorzaakte verhindering in de nakoming door ADS International voortduurt, door de wederpartij van ADS International geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl ADS International gerechtigd is van de wederpartij vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven bedrag c.q. de nalatigheid van de wederpartij.

7.4 De wederpartij heeft een afnameverplichting inzake bij ADS International bestelde goederen en diensten net zoals ADS International een leveringsverplichting  heeft tegenover wederpartij.

 

8.   ONDERZOEK BIJ AFLEVERING

8.1 Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na levering te onderzoeken of ADS International de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden om bij betwisting, in ieder geval binnen 14 dagen na kennisname van de levering, per aangetekend schrijven ADS International hiervan in kennis te stellen.

8.2 ADS International is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van de eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 

9.   TRANSPORT

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door ADS International, zonder dat ADS International hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

 

10   BETALING

10.1 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door ADS International aangewezen bank- of girorekening -en/of indien zulks tussen partijen is overeengekomen door middel van een door wederpartij aan ADS International gegeven machtiging tot automatische incasso. Onverminderd het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is huurkoop mogelijk indien de wederpartij voldoet aan de door ADS International en de door ADS International geselecteerde kredietverstrekker gestelde voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de koopsom bij vooruitbetaling verschuldigd.

10.2 De wederpartij zal zich nimmer op korting of verrekening mogen beroepen.

10.3 Iedere betaling door de wederpartij strekt ten eerste tot voldoening van eventueel verschuldigde kosten, schaden en interesten en daarna tot kwijting van de oudste openstaande vordering.

 

11.  OVERMACHT

11.1 Tekortkomingen van ADS International in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan ADS International toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

12.  AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van ADS International uit hoofde van de overeenkomst met wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

12.2 ADS International is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de wederpartij.

12.3 ADS International is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ondeskundig gebruik van apparatuur, randapparatuur - en/of software.

12.4 De aansprakelijkheid van ADS International is beperkt tot kosteloos herstel van een aan wederpartij geleverde goed en/of dienst. Eén en ander ter beoordeling van ADS International. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.  ONTBINDING OVEREENKOMST

13.1 ADS International kan de overeenkomst met wederpartij door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien ADS International goede grond heeft -en/of heeft te vrezen dat de prijs door wederpartij niet zal worden betaald. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door ADS International geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, arbeidskosten en de eventuele kosten van de ingebrekestelling.

13.2 Indien ADS International bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen moet overgaan, komen de kosten daarvan voor rekening van wederpartij.

13.3 Deze kosten bedragen bij het herinneren van de wederpartij minimaal Euro. 12.00 per herinnering. Indien ADS International na voornoemde herinnering(en) nog steeds geen betaling van de wederpartij heeft verkregen dan zal ADS International haar vordering uit handen geven aan haar incassogemachtigde, welke kosten zijnde minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van Euro. 25.00 exclusief BTW als directe vermogensschade door ADS International op de wederpartij zal worden gevorderd.

13.4 Onverminderd het hierboven bepaalde wordt de koop - en/of leveringsovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op of na een tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koop - en/of leveringsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

13.5 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ADS International geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, arbeidskosten en eventueel gemaakte vervoers  en/of opslagkosten.

13.6 Een particuliere opdrachtgever heeft conform wettelijk voorschrift het recht om de overeenkomst met ADS International binnen 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst met ADS International zonder opgaaf van redenen op te zeggen, deze opzegging dient opdrachtgever echter uitsluitend per aangetekend schrijven binnen voornoemde uiterlijke termijn van zeven dagen na dagtekening van de overeenkomst aan ADS International te richten.

 

14.  EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Het eigendom van de geleverde zaken wordt door ADS International uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

14.2 Het is wederpartij niet toegestaan om door ADS International geleverde goederen -en/of diensten te verrekenen met eventuele vorderingen welke wederpartij heeft -en/of meent te hebben op ADS International.

14.3 Het eigendomsrecht van door ADS International gemaakte software (licentie) blijft uitdrukkelijk aan ADS International voorbehouden en is niet aan derden overdraagbaar anders dan door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ADS International. Het is wederpartij zonder voornoemde uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ADS International voorts niet toegestaan om de door ADS International gemaakte software:

·          te verveelvoudigen -en/of te kopiëren -en/of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen -en/of te kopiëren.

·          te plaatsen op andere hardware systemen dan waarvoor licentie is gegeven.

·          te plaatsen in een netwerk, indien hiervoor door ADS International geen uitdrukkelijke licentie is gegeven.

·          Door te verkopen en/of in bruikleen te geven aan derden.

·          Na te bouwen, te decompileren -en/of te verknippen -en/of verknipte bestanden -en/of delen van bestanden in te bouwen in andere software dit in de meest ruime zin van het woord.

14.4 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ADS International:

·          de zaken aan ADS International ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ADS International of aan de door ADS International aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen;

·          de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van ADS International;

·          alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW;

·          de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ADS International;

·          op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ADS International ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot zaken wil treffen, en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

15.    BASISSUPPORT OP DOOR ADS INTERNATIONAL GEMAAKTE SOFTWARE

15.1 Indien ADS International met wederpartij basissupport is overeengekomen dan dient het hiernavolgende hieronder te worden verstaan:

·          Het door ADS International aan wederpartij verlenen van uitsluitend telefonische -en/of schriftelijke ondersteuning met betrekking tot vragen over het gebruik van de door ADS International onder eigen licentie gemaakte software aan wederpartij.

·          Het uitsluitend telefonisch hulp bieden bij storingen in voornoemde programmatuur.

15.2 Wederpartij heeft uitsluitend recht op basissupport door ADS International gedurende drie maanden na aankoop van de onder artikel 15 lid 1 van deze voorwaarden genoemde programmatuur. Basissupport voor een langere periode is alleen mogelijk indien wederpartij een onderhoudsabonnement afsluit met ADS International -en/of indien partijen dit uitdrukkelijk op een andere wijze schriftelijk met elkaar overeenkomen.

15.3 Basissupport wordt door ADS International uitsluitend gedurende haar kantoortijden verleend zijnde van 's ochtends 9.00 uur tot 's middags 17.00 uur van maandag t/m vrijdag, uitgezonderd zon- en feestdagen alsmede die dagen dat het bedrijf van ADS International is gesloten wegens vakantie.

15.4 Wanneer wederpartij telefonisch support vraagt dan dient de hardware waarop de programmatuur is geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van de wederpartij te zijn en te zijner beschikking te staan. Gebruikers van multi - userprogrammatuur dienen bovendien over een gebruiksklare modem te beschikken.

15.5 Basissupport omvat niet het oplossen van de hiernavolgende problemen -en/of omstandigheden zijnde:

·          het oplossen van problemen inzake systeemconfiguraties, hardware en netwerken

·          inrichtingswerkzaamheden zoals het definiëren van lay-outs, rapportoverzichten, jaarsheets, inrichting van rekenschema's, boekhoudkundige vraagstukken en koppelingen met vreemde programmatuur.

·          Support op locatie.

 

16.  GARANTIE

16.1 ADS International verleent zelf generlei garantie op de door haar geleverde zaken. ADS International verplicht zich wel de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen.

16.2 Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen:

·          indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet of namens ADS International zijn verricht;

·          indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

·          indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;

·          indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.

 

17.  RECLAMES

17.1 Eventuele klachten omtrent een door ADS International geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan ADS International gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering schriftelijk te worden meegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren.

17.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt ADS International geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.

17.3 Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

17.4 Indien een overeenkomstig het eerste lid van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door ADS International wordt gehonoreerd, zal ADS International tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van ADS International enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens ADS International op te schorten.

 

18.  RETOURZENDINGEN

18.1 ADS International aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ADS International op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ADS International deze zaken aan de wederpartij afleverde.

 

19.  SOFTWARE

19.1 De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen.

19.2 Uitsluitend een wederpartij welke dealer is en zich als zodanig bij ADS International kenbaar heeft gemaakt is het toegestaan de software aan eindgebruikers door te verkopen. Uitsluitend deze wederpartij heeft het recht aan zijn eindverbruikers een niet exclusieve en niet overdraagbare sublicentie te verlenen, conform de geldende software licentievoorwaarden.

19.3 Het is elke wederpartij niet toegestaan de software, inclusief de daarbij geleverde documentatie, te kopiëren, tegen vergoeding, of anders inzake een wederpartij zoals vernoemd onder artikel 19.2 van deze voorwaarden dan door middel van een sublicentie, aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

19.4 De wederpartij zoals vernoemd onder artikel 19.2 van deze voorwaarden is verplicht de eindgebruikers te wijzen op het beperkt recht van sublicentie, en op de gebruiksaanwijzing van de door ADS International geleverde zaken.

 

20.  GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen ADS International en wederpartij gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van vorderingen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de vestigings -en/of woonplaats van de wederpartij.

20.2 Op de met wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlandse Recht van toepassing.

 

21.  DEPONERING

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Veluwe en Twente.

 

Voorwaarden onderhoudsabonnement.
(Supplement aan algemene voorwaarden)

Onder het onderhoudsabonnement is inbegrepen:
- Onbeperkt telefonische hulp voor de duur van het contract.
- Alle beschikbare updates die uitsluitend via internet verstrekt worden.

Onder het onderhoudsabonnement is niet inbegrepen:
- Oplossen van problemen met hardware en software van derden en (netwerk) instellingen of systeemconfiguraties.
- Inrichten van het programma, indeling van rapporten en lay-outs, maatwerk en aanpassingen.
- Support op locatie.

ADS International behoudt zich het recht voor na afloop van elke termijn van 12 maanden het abonnementstarief in redelijkheid aan te passen. Het abonnement dient binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te zijn. Het onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en zal telkens stilzwijgend voor een gelijke periode worden verlengd, behoudens opzegging per aangetekende brief 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de termijn. In de opzeggingsbrief dient duidelijk omschreven te zijn voor welk softwarepakket er opgezegd wordt. Indien het softwarepakket niet is gespecificeerd zullen wij de opzegging niet in behandeling nemen. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de orderkosten zijnde administratie- en verzendkosten, welke kosten aan ADS International zijn verschuldigd. Support wordt uitsluitend tijdens de kantoortijden van ADS International verleend zijnde maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur behoudens sluiting wegens zon- en feestdagen en vakantie. Bij het verlenen van support dient de abonnee het programma direct beschikbaar te hebben. Bij het aangaan van een onderhoudsabonnement gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden van derde wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.